Trwa przygotowywanie oferty...
Może to zająć 15-30 sekund.

Trwa przekierowanie do bezpiecznych płatności PayU.
Proszę czekać...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Informacje

Regulamin usługi Zamów ubezpieczenie

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem oraz koordynatorem Usługi "Zamów ubezpieczenie" (zwanej dalej Usługą) zlokalizowanej pod adresem https://www.ubezpieczeniaonline.pl/zamow-ubezpieczenie/ubezpieczenie-mieszkania/ jest firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej Organizatorem), ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372.

2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych i przedstawicieli różnych towarzystw ubezpieczeń.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.

4. Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Usługi zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie regulacji.

5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/kontakt lub poprzez przesłanie emaila z rezygnacją na adres zamow@ubezpieczeniaonline.pl.

6. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych ani przedstawicieli towarzystw ubezpieczeń.

§2 Warunki korzystania z Usługi

1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.ubezpieczeniaonline.pl/zamow-ubezpieczenie/ubezpieczenie-mieszkania/ zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.

2. Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym i towarzystwom ubezpieczeń.

4. Agenci ubezpieczeniowi i przedstawiciele towarzystw ubezpieczeń skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.

5. Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych i przedstawicieli towarzystw ubezpieczeń ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/kontakt lub poprzez przesłanie emaila na adres zamow@ubezpieczeniaonline.pl.

§3 Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie www.ubezpieczeniemieszkania.pl na własne ryzyko.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

§4 Odpowiedzialność Organizatora

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

3. Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma Ubezpieczenia online.pl Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu.

4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.

6. Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi i towarzystwami ubezpieczeń.

7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem, wyłącznie w celu realizacji Usługi.

8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

9. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.

3. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.