Trwa przygotowywanie oferty...
Może to zająć 15-30 sekund.

Trwa przekierowanie do bezpiecznych płatności PayU.
Proszę czekać...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Zalanie mieszkania

Zestawienie produktów polisowych

Towarzystwo ubezpieczenioweRyzyko zalaniaDefinicja (OWU)
1

Generali z myślą o domu

Ryzyko dodatkowe:

za opłaceniem dodatkowej składki

Wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek:

 1. awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej lub pomp wodnych,
 2. samoczynnego włączenia się instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, mgły wodnej,
 3. przerwy w dopływie prądu, awarii lub uszkodzenia urządzeń AGD,
 4. cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
 5. pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
 6. zalania cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu lub w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej,
 7. awarii, uszkodzenia, zniszczenia łóżka wodnego,
 8. rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń,
 9. opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu,
 10. zamarzania lub rozmarzania cieczy w urządzeniach i instalacjach,
 11. pękania na skutek mrozu.

Assistance:

w zakresie
Cena: 194 PLN
2

Dom

Ryzyko dodatkowe:

w zakresie

Oznacza zalanie wodą:

 1. pochodzącą z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń,
 2. pochodzącą z urządzeń AGD,
 3. pozostawienia otwartych kranów,
 4. szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, w tym także ,
 5. szkód wyrządzonych podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

Assistance

brak
Cena: 203 PLN*
3

W domu

Zdarzenia losowe:

w zakresie

Wydostanie się w wyniku awarii wody, innych cieczy bądź pary ze znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego mienia:

 1. instalacji (przewodów) i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych,
 2. sprzętów zmechanizowanych i urządzeń AGD,
 3. wydostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w wyniku samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
 4. cofnięcie się ścieków z instalacji kanalizacyjnej.

Dodatkowo za zalanie uważa się także:

 1. wydostanie się wody, innych cieczy bądź pary z instalacji (przewodów) i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub technologicznych znajdujących się na zewnątrz ubezpieczonego mienia,
 2. wydostanie się wody, innych cieczy bądź pary z instalacji lub urządzeń wodociągowych w wyniku pozostawienia otwartych kurków (zaworów) podczas przerwy w dostawie wody,
 3. dostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w następstwie prowadzenia akcji ratowniczej,
 4. dostanie się wody pochodzącej z topniejących mas śniegu lub lodu,
 5. wydostanie się wody z akwarium lub urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych zasilających w wyniku uszkodzenia lub awarii.

Assistance

w zakresie
Cena: 217 PLN
4

Dom

Zdarzenia losowe:

w zakresie

Nagły wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z:

 1. rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą,
 2. rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 3. wodnego, parowego lub olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody,
 4. instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
 5. instalacji kanalizacyjnej w następstwie cofnięcia się wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny lub lokal mieszkalny; za cofnięcie się wody lub ścieków z kanalizacji nie uważa się szkód, które ze względu na sytuację w miejscu ubezpieczenia są zdarzeniem przewidywalnym,

W definicji mieści się również:

 1. zalanie w wyniku awaria urządzeń domowych AGD oraz działania osób trzecich,
 2. zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub gradu albo z topniejącego śniegu,
 3. zalanie wodą z akwarium w efekcie samoistnej awarii urządzeń znajdujących się w akwarium lub nieumyślnego jego uszkodzenia lub rozbicia.

Assistance

ryzyko dodatkowe Assistance domowy 29 zł
Cena: 255,09* PLN
5

Dom

Zdarzenia losowe:

w zakresie

Bezpośrednie działanie wody, pary, cieczy lub innych substancji na ubezpieczone mienie, na skutek:

 1. cofnięcia z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 2. nagłego i niekontrolowanego wydostania z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej w wyniku awarii, w tym pękania rur,
 3. awarii sprzętu AGD (pralki, wirówki zmywarki itp.),
 4. nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci określonych w podpunkcie b) na skutek przerwy w dopływie wody,
 5. samoczynnego uruchomienia tryskaczowych lub zraszaczowych instalacji gaśniczych, z wyłączeniem prób naprawy, przebudowy lub modernizacji ww. instalacji,
 6. samoistnego uszkodzenia akwarium, tj. niezależnym od działań Ubezpieczającego, domowników, osób trzecich (zalanie wodą lub inną cieczą, za które ponoszą odpowiedzialność osoby trzecie) lub zwierząt domowych.

Assistance

w zakresie
Cena: 270,14* PLN
6

Dom

Zdarzenia losowe:

w zakresie

Niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary wskutek:

 1. awarii instalacji lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 2. awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych, itp.,
 3. cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 4. awarii instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
 5. nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody.

Zalanie wodą pochodzącą z:

 1. urządzeń typu pralka, wirówka, zmywarka i innych na skutek ich awarii,
 2. opadów atmosferycznych,
 3. uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii,
 4. innego lokalu w budynku wielorodzinnym lub innego domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej,
 5. szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury.

Assistance

w pakiecie "Pomoc specjalistów" w zakresie
w pakiecie "Pomoc specjalistów Premium" 19 zł
Cena: 270,14* PLN

Ranking powstał także w oparciu o przykładowe dane Ubezpieczonego:

PROFIL KLIENTA
Lokalizacja * lokal mieszkalny
- rok budowy: 2000r.
- powierzchnia: 60 m2
- kondygnacja: na parterze
- bez piwnicy
- konstrukcja: niepalna
- kod pocztowy: 56-400
- miejscowość: Oleśnica
- adres: ul. Lotnicza 1/1
- tytuł prawny: akt własności
- ilość osób zamieszkujących lokal: 1
Właściciel * mężczyzna
* 45 lat (01-01-1971)
* niepalący
Ryzyko * ogień i inne zdarzenia losowe:
- lokal mieszkalny
- stałe elementy
- ruchomości domowe
* zalanie
* assistance
Zabezpieczenia * drzwi z atestem
Wyposażenie
Sumy ubezpieczenia
* lokal mieszkalny (mury): 250 000 zł
* stałe elementy: 40 000 zł
* ruchomości domowe: 30 000 zł
* OC w życiu prywatnym: 200 000 zł
Dodatkowe * nowa umowa
* umowa na rok
* brak szkód przez ostatnie lata
* brak prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia
Legenda
Warta * składka policzona bez dodatkowego assistance
Concordia * ogień i inne zdarzenia losowe:
- ruchomości i stałe elementy wyposażenia: 10 000 zł
Proama * ogień i inne zdarzenia losowe:
- ruchomości domowe: 10 000 zł
- piwnica (ryzyka nazwane): 5 000 zł
* kradzież z włamaniem
- piwnica: 1 500 zł
* OC w życiu prywatnym: 20 000 złUbezpieczenia na wypadek zalania on-line: