Trwa przygotowywanie oferty...
Może to zająć 15-30 sekund.

Trwa przekierowanie do bezpiecznych płatności PayU.
Proszę czekać...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 32 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Informacje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z serwisu: "Ubezpieczeniemieszkania.pl"

Przedmiotem regulacji zawartej w niniejszym Regulaminie jest określenie warunków korzystania z serwisu: www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin składa się z następujących części:

 1. Dane Firmy.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Definicje.
 4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Proces zawarcia umowy.
 6. Informacje o składce.
 7. Warunki techniczne świadczenia usługi.
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Zasady odpowiedzialności.
 10. Prawo własności intelektualnej.
 11. Informacje o trybie reklamacyjnym.
 12. Postanowienia końcowe.
 13. Lista współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeniowych i ich Agentów.


§1 Dane Firmy

1.1.
www.ubezpieczeniemieszkania.pl jest informacyjno-sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18, zwana dalej: "Ubezpieczeniaonline.pl".


§2 Postanowienia Ogólne

2.1.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ubezpieczeniaonline.pl ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.2.
Regulamin określa zasady świadczenia przez Ubezpieczeniaonline.pl usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki postępowania reklamacyjnego.

2.3.
Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczeniaonline.pl z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2.4.
W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów prawnych.

2.5.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Ubezpieczeniaonline.pl informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych oraz mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

2.6.
W przypadku wysłania treści określonych w punkcie 2.5. Ubezpieczeniaonline.pl może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.7.
Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/ nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.8.
Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczeniaonline.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

2.9.
Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

2.10.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.


§3 Definicje

Akceptacja oferty i zakup polisy - złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o otrzymaną ofertę skutkujące wystawieniem przez Ubezpieczeniaonline.pl polisy w imieniu Ubezpieczyciela, a następnie - po opłaceniu przez Użytkownika składki - zawarciem umowy ubezpieczenia przez wskazane na polisie strony umowy na zasadach przewidzianych w OWU oraz w niniejszym Regulaminie.

Cookies - niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

Formularz - kalkulator składek zamieszczony na stronie, umożliwiający Użytkownikowi skalkulowanie wysokości składki na podstawie wpisanych przez niego danych.

Kalkulacja - wyliczenie wysokości składki na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu.

Kwotacja - wycena, wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika w Formularzu.

Oferta - indywidualna oferta ubezpieczeniowa skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie kwotacji.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez danego Ubezpieczyciela.

Polisa - dokument wystawiony przez Ubezpieczeniaonline.pl w imieniu zakładu ubezpieczeń na mocy udzielonego pełnomocnictwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

Porównywarka - rodzaj kalkulatora w postaci Formularza, który na podstawie odpowiedzi Użytkownika pozwala na wyliczenie i porównanie cen tych samych produktów u różnych Ubezpieczycieli. Dzięki możliwości określania własnych wymagań, użytkownik otrzymuje wygenerowane indywidualnie zestawienie, zawierające ceny i zakres ubezpieczenia.

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl, (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, polityka cookies).

Serwis - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.). Oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczeniaonline.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, postawione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl lub jego Partnerów.

Składka - świadczenie pieniężne uiszczane przez Ubezpieczającego należne Ubezpieczycielowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczający - osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacenia składki z tytułu umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniaonline.pl - Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spółki: 53-659 Wrocław, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18. Firma działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod nr: 11166643/A, prowadzonym przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Adres email: biuro@ubezpieczeniaonline.pl. Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Ubezpieczyciel - towarzystwo ubezpieczeniowe, na rzecz którego Ubezpieczeniaonline.pl pośredniczą w zawarciu umów ubezpieczenia oferowanych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe.

Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający. Język/ języki, w których Umowa Ubezpieczenia może być zawarta określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prawo właściwe do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Usługi - usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124 poz.1151 z późn. zmianami).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późn. zmianami).

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Ubezpieczeniaonline.pl.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia - sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzedniej kalkulacji składki.


§4 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1.
Ubezpieczeniaonline.pl na podstawie niniejszego regulaminu, w ramach serwisu internetowego, świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego umożliwiającego Użytkownikowi jako Ubezpieczającemu zawarcie umowy ubezpieczenia droga elektroniczną, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zamieszczonych na stronie, których Regulamin stanowi integralną część.

4.2.
Ubezpieczeniaonline.pl w swoich serwisach umożliwia zapoznanie się z warunkami i opisami oferowanych produktów ubezpieczeniowych, w tym możliwość zapoznania się i pobrania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wszystkich oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów ubezpieczeniowych w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie w zwykłym toku czynności.

4.3.
Dostęp do Porównywarki umożliwiającej kalkulację składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika dla następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenia domu,
 • ubezpieczenia mieszkania,
 • ubezpieczenia domu w budowie.

Zasady korzystania z porównywarki:

4.3.1.
Jeśli Użytkownik chce poznać wysokość składek ubezpieczeniowych w zestawieniu porównawczym, musi w formularzu porównywarki zaznaczyć szereg odpowiedzi, na podstawie których wyświetlone zostaną wyniki porównania.

4.3.2.
Pola niezbędne do wyliczenia składki przez Porównywarkę oznaczone są jako pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest obowiązkowe (za pomocą symbolu "*").

4.3.3.
Na każdym kroku narzędzie oferuje Użytkownikowi niezbędną pomoc w trakcie odpowiadania na pytania i instrukcje dotyczące sposobu korzystania Porównywarki. Każdorazowo pomoc oznaczona jest znakiem zapytania "?".

4.3.4.
Dane wprowadzone do Porównywarki w przypadku przejścia do aplikacji KUP POLISĘ stają się automatycznie częścią wniosku o ubezpieczenie.

4.3.5.
Użytkownik jest zobowiązany przedstawić we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnione dane odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4.3.6.
Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie Porównywarki w każdej chwili.


§5 Proces zawarcia umowy ubezpieczenia

5.1.
Korzystając z aplikacji "Kup ubezpieczenie" Użytkownik może:

5.1.1.
dokonać wyboru ubezpieczenia z zaproponowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl ubezpieczeń, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, innymi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia, wysokością składki, bądź sposobem obliczenia składki, pełnomocnictwem Ubezpieczyciela udzielonego Ubezpieczeniaonline.pl oraz informacją o pośredniku ubezpieczeniowym.

5.1.2.
wypełnić i wysłać Wniosek (formularz danych) niezbędny do zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Na tym etapie Użytkownik przechodzi do właściwego formularza, gdzie podaje dane osobowe niezbędne do wyliczenia składki i zawarcia umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe są chronione przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje certyfikat SSL zaufanej instytucji autoryzującej.

5.1.3.
zapłacić składkę ubezpieczeniową albo jej ratę za pośrednictwem serwisu PayU, bądź przelewem internetowym lub tradycyjnym

5.2.
Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Wniosek (formularz danych) stanowi oświadczenie woli Użytkownika - ofertę zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Przesłanie przez Użytkownika Wniosku (formularza danych) jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Regulaminie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, na podstawie których zawiera on Umowę Ubezpieczenia. Wniosek (formularz danych) zapisywany w bazie danych Serwisu.

5.3.
Użytkownik jest zobowiązany przedstawić we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnione dane odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5.4.
Złożenie wniosku o ubezpieczenie nie oznacza automatycznego zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

5.5.
W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych Użytkownik ma możliwość korygowania i poprawiania błędów poprzez zawiadomienie Ubezpieczeniaonline.pl o wykrytym błędzie na adres: nieruchomosci@ubezpieczeniaonline.pl.

5.6.
Na wskazany we Wniosku (formularzu danych) adres e-mail Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl wysyła informacje dotyczące dalszych kroków związanych z zawarciem Umowy Ubezpieczenia.

5.7.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

5.7.1.
Wysłanie wniosku (formularza danych)

5.7.2.
Potwierdzenia zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przed zawarciem transakcji.

5.7.3.
Wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych dla celów wykonywania umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.

5.7.4.
Zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej raty.

5.8.
Na każdym etapie korzystania z aplikacji "Kup ubezpieczenie" Użytkownik ma prawo:

5.8.1.
Powrócić do poprzedniego etapu aplikacji.

5.8.2.
Zakończyć korzystanie z aplikacji.

5.9.
Wszelkie pola aplikacji "Kup ubezpieczenie", których wypełnienie jest obligatoryjne, zostaną oznaczone za pomocą symbolu "*".

5.10.
Oferta ma charakter wiążący w dniu, w którym Użytkownik skorzystał z aplikacji "Kup ubezpieczenie".

5.11.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim, w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Użytkownikiem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonywania.

5.12.
Informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia oraz sposobie składania skarg i zażaleń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, których Regulamin stanowi integralną część oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późn. zmianami).


§6 Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z umową ubezpieczenia.

6.1.
Wysokość należnej z tytułu umowy składki zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wypełniania wniosku w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej http://www.ubezpieczeniemieszkania.pl, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych.

6.2.
Składka za ubezpieczenie ustalana jest w polskich złotych i zaokrąglana w dół do wartości całkowitych. W związku z tym może wystąpić nieznaczna różnica pomiędzy prezentowaną składką w wynikach porównania a jej rzeczywistą wartością.

6.3.
Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.


§7 Warunki techniczne świadczenia usług

7.1.
Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., Firefox, Chrome, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności.


§8 Ochrona danych osobowych

8.1.
Ubezpieczeniaonline.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczeniaonline.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119; dalej: "RODO") i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

8.2.
Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

8.3.
W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

8.4.
Ubezpieczeniaonline.pl będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.5.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 5.1. obejmują w szczególności:

 • nazwisko i imiona Użytkownika,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • numer NIP,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu(ów),
 • adresy e-mail Użytkownika.

8.6.
Ubezpieczeniaonline.pl może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 8.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi. Dane te będą, jako niezbędne do świadczenia Usługi, oznaczone symbolem "*".

8.7.
Ubezpieczeniaonline.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:

8.7.1.
Oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych.

8.7.2.
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.

8.7.3.
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi.

8.7.4.
Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

8.8.
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w "Polityce prywatności"


§9 Zasady odpowiedzialności

9.1.
W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ubezpieczeniaonline.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

9.2.
Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczeniaonline.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczeniaonline.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

9.3.
W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

9.4.
Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

9.5.
Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ubezpieczeniaonline.pl, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

9.6.
Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.


§10 Prawa własności intelektualnej

10.1.
Ubezpieczeniaonline.pl informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Ubezpieczeniaonline.pl lub Ubezpieczeniaonline.pl posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

10.2.
Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10.3.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

10.4.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl


§11 Postępowanie reklamacyjne

11.1.
Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@ubezpieczeniaonline.pl lub na adres Spółki: Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 736 75 55 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

11.2.
Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:

11.2.1.
Oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją).

11.2.2.
Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

11.3.
Ubezpieczeniaonline.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczeniaonline.pl powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 8.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

11.4.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.


§12 Postanowienia końcowe

12.1.
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczeniaonline.pl w dniu 14 lipca 2013 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin.

12.2.
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

12.3.
Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

12.4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.


§13 Lista współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeniowych i ich Agentów.

13.1.
Lista współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeniowych, które działają samodzielnie lub za pośrednictwem Agentów Ubezpieczeniowych:

 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. – Oddział w Polsce
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa,
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
  ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
 • AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa,
 • BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. (Właścicielem jest: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group)
  Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
  ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (działające równocześnie pod marką Proama)
  ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
  ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
  Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
  al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW)
  ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
  ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.,
  ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
 • Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce
  ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa