CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jak-zglosic-szkode-zalania-mieszkania Jak zgłosić szkodę zalania mieszkania?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Jak zgłosić szkodę zalania mieszkania?

Redakcja 22.08.2022
Jak zgłosić szkodę zalania mieszkania?
Strona główna
/
Blog
/
Jak zgłosić szkodę zalania mieszkania?
Szkody w mieszkaniu powstałe wskutek zalania potrafią być bardzo dotkliwe. Aby zapobiec wydatkom rujnującym domowy budżet, warto ubezpieczyć nieruchomość. Wyjaśniamy, jak kupić właściwą polisę mieszkaniową, do kiedy zgłosić zalanie mieszkanie i jakie dokumenty przekazać ubezpieczycielowi w razie wycieku wody.

Niewiele osób wie dokładnie jak należy postąpić w przypadku zalania mieszkania. Samo zdarzenie jest spowodowane najczęściej uszkodzeniem wężyka w pralce lub awarią instalacji wodnej w podłodze lub ścianie. Wyjątek stanowi powódź, ale dotyka zazwyczaj piwnic i parteru. W pozostałych przypadkach dochodzi do lekkiego naruszenia warstwy tynku, tj. podmakania, puchnięcia i pękania.

 

Co oznacza zalanie dla ubezpieczyciela?

Zalanie, a także inne ryzyka, które są dostępne w ramach polisy mieszkaniowej, muszą być precyzyjnie zdefiniowane. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli oficjalnym dokumencie szczegółowo opisującym dany produkt ubezpieczeniowy, znajdziemy dział z definicjami, w którym zawsze możemy sprawdzić, jak dane ryzyko jest rozumiane przez ubezpieczyciela.

W OWU polisy Proama Dom zalanie jest zdefiniowane jako: wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek konkretnych zdarzeń:

 • uszkodzenia lub awarii: przewodów, instalacji, urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej, a także pomp wodnych;
 • samoczynnego wyłączenia się instalacji: zraszającej, tryskaczowej lub mgły wodnej;
 • przerw w dopływie prądu, uszkodzeń lub awarii urządzeń gospodarstwa domowego, konkretnie: wirówki, pralki, zmywarki, suszarki lub urządzeń chłodniczych;
 • cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;
 • pozostawienia otwartych kranów i zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, grzewczej lub kanalizacyjnej;
 • zalania cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu;
 • zalania w wyniku akcji ratowniczej;
 • zniszczenia, uszkodzenia bądź awarii łóżka wodnego;
 • pęknięcia, stłuczenia lub rozbicia akwarium, a także awarii urządzeń akwariowych;
 • opadów atmosferycznych;
 • topniejącego śniegu lub lodu;
 • zamarzania lub rozmarzania cieczy w instalacjach oraz urządzeniach;
 • pękania w skutek mrozu.

Jak widzimy, zaprezentowana definicja zalania jest obszerna i wyczerpująca. Inne towarzystwa w podobny sposób opisują omawiane zdarzenie, jednak w poszczególnych definicjach mogą pojawić się pewne rozbieżności. Dlatego też zawsze warto dokładnie przeanalizować OWU jeszcze przed podpisaniem umowy polisowej.

 

Kiedy zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela?

Z reguły Towarzystwa Ubezpieczeniowe ustalają maksymalny termin zgłoszenia szkody na 3 dni od wystąpienia zdarzenia. Wyjątkiem od tej zasady może być udokumentowana nieobecność lokatorów w miejscu zamieszkania.

Proces, jakim jest likwidacja szkody z ubezpieczenia mieszkaniowego przebiega dość długo, ale firmy ubezpieczeniowe są zobligowane przepisami prawa do wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku niewypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni – wypłata jest realizowana w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności. Natomiast bezsporna część odszkodowania powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzeń), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

 

Co zrobić po zalaniu mieszkania?

Pierwszą czynnością do wykonania jest wbrew pozorom zachowanie spokoju. Osoby ubezpieczone, które mają do czynienia z zalaniem mieszkania bez względu na to czy są poszkodowanymi czy sprawcami, pod wpływem silnych emocji nie są w stanie dopełnić wszystkich formalności, wydłużając tym samym czas likwidacji szkody przez ubezpieczyciela już od momentu jej zgłoszenia.

Następnie warto skontaktować się z sąsiadem, u którego również mogło dojść do zalania bądź ze spółdzielnią mieszkaniową i ewentualnie zabezpieczyć lokal przed powiększeniem rozmiarów szkody.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji, aby ubezpieczenie mieszkania zgłoszenie szkody pokryło w pełni. W tym celu należy ustalić:

 • godzinę zdarzenia,
 • numer posiadanej polisy mieszkaniowej,
 • okoliczności powstania szkody,
 • szacunkową kwotę strat,
 • dane osobowe poszkodowanych lub sprawców,
 • dane osobowe świadków zdarzenia,
 • zakres działań przybyłych na miejsce służb (jeśli doszło do poważnego wycieku wody).

Przy zjawisku jakim jest zalanie mieszkania wycena szkody powinna być dokonana w miarę precyzyjnie. Swoją wersję wysokości kwoty odszkodowawczej może mieć także przybyły na miejsce likwidator szkód.

Infografika mówiąca o tym jak zgłosić szkodę przy zalaniu mieszkania

 

Jakie informacje przekazać do ubezpieczyciela po zalaniu mieszkania?

Uzyskanie odszkodowania wymaga nie tylko zgłoszenia szkody towarzystwu i udostępnienia mu miejsca zdarzenia do oględzin, ale również przedłożenia konkretnych dokumentów. Są to:

 • fotografie bądź filmy dokumentujące szkodę;
 • opcjonalnie fotografie lub filmy sprzed szkody (ich wykonanie może ułatwić uzyskanie pełnej rekompensaty);
 • rachunki lub faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia;
 • rachunki lub faktury za naprawę uszkodzonego mienia, jeśli ubezpieczony samodzielnie usunął szkodę;
 • oświadczenie sprawcy szkody, czyli administracji bądź sąsiada;
 • opcjonalnie protokół z interwencji straży pożarnej, jeśli np. trzeba było wypompować wodę;
 • opcjonalnie potwierdzenie aktualnych przeglądów technicznych instalacji, która była przyczyną szkody.
W terminie 7 dni od oględzin miejsca zdarzenia towarzystwo powinno poinformować nas, czy musimy uzupełnić dokumentację i o jakie konkretnie dokumenty chodzi.

 

Jak zawiadomić ubezpieczyciela o zalanym mieszkaniu?

Sposób powiadomienia ubezpieczyciela jest zróżnicowany. Najczęściej ubezpieczeni wypełniają dostępny na stronie Towarzystwa e-formularz. W sytuacjach nagłych wybierany jest jednak telefon, a ponadto ubezpieczeni mogą skorzystać z:

 • wizyty w placówce ubezpieczyciela,
 • e-maila,
 • poczty tradycyjnej,
 • wiadomości SMS/MMS,
 • wideoczatu.

Bez względu na rodzaj wybranego sposobu należy liczyć się z tym, że przedstawiciel TU zażąda dokumentacji szkody. Poza wykazem uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów mogą to być rachunki za naprawę bądź faktury za zakupione materiały, oświadczenie sprawcy i ewentualnie podanie danych jego polisy, a także oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w innym zakładzie ubezpieczeń. Szczegółowy wykaz warunków jak likwidacja szkód mieszkaniowych znajduje się w każdym dokumencie OWU danej polisy.

 

Jak ustalić winę w zalanym mieszkaniu?

Wina za zalanie mieszkania może leżeć po stronie zarządców budynku, sąsiadów lub nas samych. Czasami, w budynkach dopiero oddanych do użytkowania, zalanie może wynikać z wad konstrukcyjnych – wówczas odpowiedzialny jest deweloper. Ustalenie winowajcy jest kluczowe dla szybkiego uzyskania odszkodowania.

Żeby ustalić winowajcę, trzeba sprawdzić, czy woda wyciekła z rur (lub innych elementów instalacji) znajdujących się w pionie czy w poziomie. Za wycieki z pionu odpowiada zarządca (spółdzielnia lub wspólnota), ewentualnie deweloper; z poziomu – właściciel mieszkania.

 

Czy polisa chroni mieszkanie, jeśli zaleje mnie sąsiad?

Jeśli nasze mieszkanie zostanie zalane z winy sąsiada lub administracji budynku, nasza polisa mieszkaniowa nie zadziała. Nie oznacza to jednak, że nie przysługuje nam za to zdarzenie żadna rekompensata, wręcz przeciwnie.

Jeśli sąsiad, z którego winy nastąpiła szkoda, posiada polisę mieszkaniową poszerzoną o pakiet OC w życiu prywatnym, to właśnie z tej puli otrzymamy odszkodowanie. W ubezpieczeniach nieruchomości sumy ubezpieczenia (maksymalne wysokości rekompensaty) dla OC rozpoczynają się od 50 000 zł, a nierzadko sięgają 100 000 zł (maksymalnie 500 000 zł), także jest duża szansa, że nasza szkoda powinna zostać pokryta w całości z odszkodowania. Jeśli pula z polisy się wyczerpie, nie spełniając naszych roszczeń finansowych, brakującą część pieniędzy sąsiad powinien nam wypłacić z własnej kieszeni.

Również spółdzielnie i wspólnoty zarządzające budynkami wielorodzinnymi posiadają ubezpieczenia zawierające OC, także sytuacja jest tutaj analogiczna do opisanej.

Kto zapłaci za szkodę po zalaniu?

Zdarzenie

Skąd odszkodowanie?

Wyciek z rury poziomej w naszym mieszkaniu – zalane nasze mieszkanie

nasz ubezpieczyciel

Wyciek z rury poziomej w naszym mieszkaniu – zalane części wspólne budynku i mieszkanie sąsiada

nasz ubezpieczyciel – z pakietu OC

Wyciek z rury pionowej

ubezpieczyciel spółdzielni/wspólnoty/dewelopera – z pakietu OC

Wyciek z rury poziomej u sąsiada

ubezpieczyciel sąsiada – z pakietu OC

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowie za zalanie?

Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania za zalane mienie, jeśli nie jest ono uwzględnione w polisie. Podstawowe ubezpieczenie chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości, ale już nie jej wyposażenie – te można włączyć w ochronę wykupując rozszerzenie o ruchomości domowe.

Dla ubezpieczonego ważne jest również dbanie o właściwie podłączenie poszczególnych urządzeń, ich konserwację oraz dopełnianie wymaganych prawem przeglądów wszystkich instalacji. Jeśli nie wypełnimy któregokolwiek z tych obowiązków, towarzystwo może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Rekompensata może również zostać wstrzymana wtedy, kiedy szkoda powstała w skutek celowego działania lokatorów lub ich rażącego niedbalstwa.

To tylko część ograniczeń, jakie może zawierać ubezpieczenie od zalania. Żeby poznać je wszystkie, trzeba wnikliwie przeczytać OWU. Zaznaczmy, że ograniczenia bywają różne w różnych towarzystwach.

 

Czy zalanie i powódź to różne ryzyka?

We wszystkich towarzystwach powódź i zalanie to dwa osobne ryzyka. Zalanie już zdefiniowaliśmy, natomiast powódź należy rozumieć jako: bezpośrednie zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wód w korytach rzek, a także naturalnych oraz sztucznych zbiornikach wód. Przyczyną mogą być tutaj tylko:

 • nadmierne opady atmosferyczne;
 • spływ wód po zboczach lub stokach – na terenach górzystych i pofałdowanych;
 • topienie się kry lodowej;
 • powstawanie zatorów lodowych w korytach rzek;
 • sztorm oraz podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Dodajmy, że – w przeciwieństwie do zalania – powódź jest najczęściej dostępna jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Zdarzenie to jest także objęte karencją, która może mieć od 14 do 31 dni, w zależności od towarzystwa.

Powódź i zalanie w ubezpieczeniu nieruchomości – różnice

Ryzyko

Powódź

Zalanie

Dotyczy

wody

wody, cieczy, pary

Przyczyny

podniesienie się poziomu wód będące skutkiem czynników naturalnych

awarie, pęknięcia, rozszczelnienia; zaniedbania, czynniki atmosferyczne

Karencja

14-31 dni

brak

Występowanie

najczęściej jako rozszerzenie do podstawy

najczęściej w podstawie polisy

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od zalania?

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania, pożaru i innych zdarzeń losowych to powszechnie dostępny produkt, który mają w swojej ofercie wszystkie towarzystwa. Jak wspomnieliśmy, w znakomitej większości przypadków, omawiane zdarzenie dostępne jest już w podstawowym zakresie ochrony. Współcześnie polisę mieszkaniową można kupić w stu procentach online. Znalezienie właściwego produktu oraz sam proces zakupu dodatkowo ułatwia kalkulator ubezpieczeń.

Kalkulator ubezpieczeń działa w bardzo prosty sposób. Żeby porównać ze sobą ponad 20 polis wystarczy postępować według następującej instrukcji:

1. Wprowadź do kalkulatora kluczowe parametry nieruchomości: metraż, adres, wiek, rodzaj budownictwa, kondygnację.

2. Podaj formę własności, swój wiek, historię ubezpieczenia nieruchomości, dzień, w którym polisa ma zacząć obowiązywać.

3. Wybierz mienie do ubezpieczenia – w podstawie mury i elementy stałe, ruchomości domowe jako rozszerzenie.

4. Wybierz interesujący cię zakres ochrony – podstawową polisę uzupełnij wybranymi rozszerzeniami: powódź, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych.

5. Wskaż sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia: murów, elementów stałych, ruchomości domowych.

6. Wybierz zabezpieczenia własne, które posiadasz, jeśli chcesz nabyć ochronę od kradzieży z włamaniem.

7. Opcjonalnie możesz podać swojego maila – jeśli chcesz na nim zapisać wyniki kalkulacji i przeanalizować je później.

8. Wybierz jedną z propozycji od ubezpieczycieli, takich jak: Wiener, Generali, Proama, Link4, Inter Polska, mtu24.pl, Benefia czy TU Europa.

9. Podaj dane osobowe i wybierz metodę płatności – BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa, karta kredytowa lub Google Pay.

To warto wiedzieć

1. Dla towarzystw zalanie to wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek konkretnych zdarzeń, które są opisane w OWU

2. Zalanie najczęściej dostępne jest już w podstawowej wersji ubezpieczenia nieruchomości

3. Na zgłoszenie zalania mamy od 3 do 7 dni, w zależności od towarzystwa

4. Zalanie i powódź to dwa osobne zdarzenia ubezpieczeniowe

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od zalania

 1. Jak zabezpieczyć się przed skutkami zalania sąsiada?

  Najlepiej wykupić pakiet OC w życiu prywatnym, który jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej. Zabezpiecza on finansowo przed szkodami, jakie nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim w konkretnych sytuacjach, m. in. podczas zalania mieszkania sąsiada.

 2. Czy każda polisa mieszkaniowa chroni przed zalaniem?

  W zdecydowanej większości przypadków zalanie jest dostępne już w podstawowym zakresie ochrony w ramach polisy mieszkaniowej. Tylko czasami konieczne jest dokupienie odpowiedniego rozszerzenia.

 3. Czy spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe są ubezpieczone na wypadek zalania?

  W spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych standardem jest zakup ubezpieczenia nieruchomości, które chroni m. in. na wypadek zalania.

 4. Czy można ubezpieczyć przed zalaniem wynajmowane mieszkanie?

  Tak, wynajmowane mieszkanie może ubezpieczyć zarówno właściciel, jak i lokator. Ten pierwszy może nabyć polisę chroniącą mury i elementy stałe, drugi zaś mienie ruchome oraz nakłady inwestycyjne. W obu przypadkach dostępne są również pakiety OC zabezpieczające m. in. przed zalaniem mienia sąsiadów czy części wspólnych budynku.

 5. Jak zgłosić zalanie do administracji budynku?

  Zarówno wspólnoty, jak i spółdzielnie mieszkaniowe posiadają numery telefonów przeznaczone do tego typu zgłoszeń. Powinny się one znajdować na stronie internetowej danego podmiotu, a także na tablicy ogłoszeń w klatce budynku.

 6. W jakim terminie powinno się zgłosić zalanie ubezpieczycielowi?

  Towarzystwa najczęściej dają swoim klientom od 3 do 7 dni na zgłoszenie zalania. Czas jest liczony od momentu powstania wycieku lub (np. kiedy lokator jest na urlopie) od chwili jego wykrycia. Kwestie te są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy.

 7. Kiedy otrzymam odszkodowanie za zalanie?

  Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej wypłacane jest w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody. Na sporną – czyli wymagającą dodatkowych ustaleń – część rekompensaty trzeba poczekać dodatkowe 14 dni.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.