Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym – kiedy i na jakich zasadach?

Redakcja 29.05.2023
Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym – kiedy i na jakich zasadach?
Strona główna
/
Blog
/
Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym – kiedy i na jakich zasadach?
Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym, owszem, jest możliwe, ale tylko w określonych przepisami warunkach i przy spełnieniu pewnych wymogów formalnych. Udostępniamy do pobraniu wzór wypowiedzenia i wyjaśniamy w szczegółach, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości w trybie natychmiastowym, żeby miało ono moc prawną.

 

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu

Prawidłowy wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania możesz pobrać tutaj. Pamiętaj o wydrukowaniu, wypełnieniu i przekazaniu drugiej stronie umowy podpisanego dokumentu.

POBIERZ DARMOWY WZÓR

Pamiętaj, żeby prawidłowo wypełnić wzór wypowiedzenia, uzupełniając go następujące dane:

 • miejsca i data sporządzenia dokumentu;
 • dane obu stron umowy najmu, której dotyczy wypowiedzenie;
 • wskazanie, jakiej umowy najmu dotyczy wypowiedzenie (wskazanie daty jej podpisania);
 • adres nieruchomości, której dotyczy umowa najmu;
 • datę, w której umowa najmu ma przestać obowiązywać;
 • jeśli jest to wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, konieczne jest również wskazanie przyczyny złożenia wniosku, czyli odwołanie się do konkretnego punktu umowy bądź artykułu kodeksu cywilnego.

Po wypełnieniu dokumentu musisz przesłać go drugiej stronie umowy pocztą lub dostarczyć osobiście. Ważne jest, żeby odbiór wypowiedzenia został pisemnie potwierdzony przez adresata.

 

Natychmiastowe wypowiedzenie najmu – podstawa prawna

Zgodnie z odgórnymi przepisami natychmiastowe wypowiedzenia najmu możliwe jest tylko w ściśle określonych sytuacjach, które wymienione są w następujących artykułach kodeksu cywilnego:

 1. Artykuł 664 § 2 – najemca może wypowiedzieć umowę, jeśli przedmiot umowy najmu posiada wadę;
 2. art. 667 § 2 – wynajmujący może wypowiedzieć umowę, jeśli najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub z jej przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy zaniedbuje ten przedmiot, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie;
 3. art. 672 – wynajmujący może wypowiedzieć umowę, jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa okresy płatności;
 4. art. 685 – wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

 

Wypowiedzenie umowy najmu

To, na jakich zasadach można wypowiedzieć umowę najmu trybie natychmiastowym, zależy przede wszystkim od umowy podpisanej przez obie strony. Wypowiedzenie będzie też dotyczyło polisy mieszkaniowej, którą ewentualnie posiada lokator w wynajmowanej nieruchomości.

Umowa na czas określony

Jeśli podpisaliśmy umowę najmu na czas określony, istnieje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem terminu wypowiedzenia zawartego w treści umowy, np. miesiąca.

W przeciwnym razie jesteśmy zmuszeni czekać aż umowa zakończyć się wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Umowa na czas nieokreślony

Jeśli podpisaliśmy umowę najmu na czas nieokreślony, wypowiedzenie również mamy prawo złożyć z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

Gdy taki zapis nie znajduje się w dokumencie, zasady wypowiedzenia określa kodeks cywilny – zgodnie z nim możemy wypowiedzieć umowę najmu na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

A co z kaucją w przypadku prawidłowego rozwiązania obu umów wynajmu? Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zwrócić nam kaucję za mieszkanie w całości (ewentualnie pomniejszoną o straty wyrządzone w nieruchomości, jeśli takowe się pojawiły).

Wypowiedzenie najmu przez wynajmującego

Wynajmujący, czyli właściciel nieruchomości, może skutecznie wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym tylko w konkretnych okolicznościach, mianowicie:

 • kiedy najemca użytkuje nieruchomość niezgodnie z umową lub jej przeznaczeniem, czyli np. podnajmuje ją lub prowadzi na jej obszarze działalność gospodarczą, a właściciel nie wyraził na to oficjalnej zgody;
 • kiedy najemca zaniedbuje nieruchomość tak bardzo, że jest ona narażona na stratę lub uszkodzenia;
 • kiedy najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym;
 • kiedy najemca zalega z opłatą czynszu za minimum dwa pełne okresy płatności.

W ostatnim z opisanych przypadków procedura wypowiedzenia umowy jest nieco bardziej skomplikowana. Zanim właściciel złoży wypowiedzenie, musi najpierw formalnie poinformować najemcę o tym oraz zawezwać go do zapłaty zaległych pieniędzy, na co najemca będzie miał dodatkowy miesiąc. Jeśli nie zmieści się w tym terminie, wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym będzie już możliwe. W praktyce, najemca uzyskuje tutaj dodatkowy miesiąc, podczas którego właściciel nie będzie mógł legalnie usunąć go z lokalu.

Wypowiedzenie najmu przez najemcę

Najemca, czyli lokator, również może wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym, jednak podobnie jak w przypadku wynajmującego, muszą zajść określone okoliczności.

Jeśli mówimy o umowie podpisanej relatywnie niedawno, przyczynkiem do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym jest niezgodność lokalu z zapisami umowy, czyli jakieś ukryte istotne wady, zaniżony metraż i inne tego typu kwestie.

Wypowiedzenie jest również możliwe wtedy, kiedy lokal posiada istotne mankamenty, które powinien usunąć właściciel, ale tego nie robi. Za przykład można tutaj wziąć np. brak bieżącej wody czy prądu, niewydajne ogrzewanie czy niesprawność jakiś urządzeń. Wady te mogły powstać w trakcie trwania umowy najmu.

Pamiętaj, że żeby wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym miało moc prawną, najemca musi we wniosku powołać się na konkretną przyczynę chęci rezygnacji z lokalu.  

 

Kiedy wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym?

Istnieją sytuacje przewidziane prawie, w których najemca ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym – przy obu rodzajach umowy.

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym oznacza jej zakończenie z dnia na dzień – bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Takie wypowiedzenie umowy najmu możemy złożyć tylko w szczególnych sytuacjach:

 • jeżeli w chwili wydania nieruchomości, lokal posiadał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go w sposób przewidziany w umowie najmu, np. niedziałające ogrzewanie, wadliwa instalacja wodna;
 • jeżeli wady uniemożlwiające użytkowanie lokalu pojawiły się później, ale właściciel nie usunął ich pomimo otrzymania zawiadomienia od najemcy;
 • jeżeli nie można usunąć wad, które uniemożliwiają korzystanie z lokalu.

W trzech powyższych sytuacjach najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym – zgodnie z art. 664 kodeksu cywilnego. Wyjątkiem jest tutaj przypadek, gdy najemca w chwili podpisania umowy najmu wiedział o wadach lokalu – wówczas nie może wypowiedzieć umowy najmu w trybie natychmiastowym.

WAŻNE!
Gdy wady w lokalu zagrażają zdrowiu i życiu lokatora może on wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia. Także gdy w chwili podpisania umowy najmu wiedział o tych wadach – zgodnie z art. 682 kodeksu cywilnego.

 

Wada lokalu – co z wypowiedzeniem umowy najmu w trybie natychmiastowym?

Nie wszystkie wady w lokalu pozwalają na wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym. W najmowanym lokalu mogą się też zdarzyć wady, które jedynie ograniczają możliwość użytkowania nieruchomości w sposób określony w umowie najmu.

W sytuacji, gdy w najmowanym lokalu pojawiły się wady ograniczające możliwość korzystania z niego, lokator może jedynie żądać od właściciela nieruchomości stosowanego obniżenia czynszu. Przykładem takiej sytuacji jest, np. niesprawny kran kuchenny.

Jeśli jednak w najmowanej nieruchomości pojawił się grzyb – jest to już sytuacja, która zagraża zdrowiu najemcy i ma on prawo wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym.

Takie prawo przysługuje najemcy nawet wówczas, gdy właściciel podczas podpisywania umowy uprzedził go o owej wadzie.

 

Konflikt z właścicielem – co z wypowiedzeniem umowy najmu w trybie natychmiastowym?

W razie konfliktowej sytuacji z właścicielem najemca ma obowiązek udowodnienia powodu wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, np. wady lokalu, która uniemożliwiała jego użytkowanie.

W tym celu konieczne mogą być takie dowody, jak:

 • zeznania świadków,
 • opinia specjalisty, który potwierdzi zaistnienie wady w lokalu, np. pleśni na ścianie zagrażającej zdrowiu,
 • korespondencja z właścicielem.

W przypadku, gdy nie uda nam się udowodnić powodu wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym, sąd może nałożyć na nas obowiązek uiszczenia wszystkich zaległych czynszów z tytułu najmu lokalu.

 

Czy polisę mieszkaniową można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym?

Przy wypowiedzeniu umowy najmu w trybie natychmiastowym, może pojawić się pytanie: czy ubezpieczenie mieszkania też można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym? Zdarza się bowiem, że najemca, który wypowiedział umowę najmu w trybie natychmiastowym, miał wykupioną polisę mieszkaniową na wynajmowaną nieruchomość, np. ochronę mienia ruchomego. Takie polisy zawierane są zwykle na rok, rzadziej na 6 miesięcy lub mniej.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia wypowiedzenie polisy mieszkaniowej w trybie natychmiastowym tylko w 4 przypadkach:

 • jeśli polisa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy przez osobę fizyczną – w ciągu 30 dni od podpisania umowy;
 • jeśli polisa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy przez firmę – w ciągu 7 dni od podpisania umowy;
 • przy sprzedaży nieruchomości;
 • przy całkowitym zniszczeniu ubezpieczanej nieruchomości, np. w wyniku pożaru.

Jeśli więc żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, zmuszeni jesteśmy opłacać składki na polisę aż do końca okresu jej trwania.  

O tym, czy przy wypowiedzeniu umowy na polisę mieszkaniową (zgodnie z zasadami zawartymi w OWU), otrzymamy zwrot za niewykorzystane składki, decyduje ubezpieczyciel.

Dokładne zasady wypowiedzenia umowy na polisę mieszkaniową mogą być różne w poszczególnych TU – termin, sposób wypowiedzenia umowy oraz zasady, na podstawie których powinniśmy to zrobić, są zawsze zawarte w OWU.

Sposób, w jaki należy złożyć wypowiedzenie na polisę mieszkaniowa również jest zwykle zapisany w OWU – zazwyczaj dokumenty wypowiedzenia wysyłamy listem poleconym lub pocztą e-mail.

W wyjątkowych sytuacjach, warto skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, być może uda się wypowiedzieć umowę na polisę mieszkaniową wcześniej – za porozumieniem stron. Albo przepisać umowę na inny adres wynajmu, jeśli dotyczy tylko najemcy.

 

Gdzie kupić polisę mieszkaniową?

Obecnie polisę mieszkaniową możesz bez problemu kupić online, oszczędzając w ten sporo czasu i unikając uciążliwych formalności. W Internecie, m. in. za pomocą wyszukiwarki ubezpieczeń, możesz samodzielnie wybrać zakres ochrony oraz profil polisy. Tą drogą nabędziesz ubezpieczenie dla najemcy, wynajmującego czy też do kredytu hipotecznego. Online dostępne są zarówno polisy od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich (All Risks).

Do zakupu polisy mieszkaniowej online warto się przygotować, analizując propozycje cenowe większej liczby towarzystw. W tym pomoże ci porównywarka ubezpieczeń, gdzie znajdziesz ubezpieczenia m. in. od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, TU Europa, Wiener, Benefia czy mtu24.pl. Musisz wiedzieć, że niemal identyczne produkty ubezpieczeniowe w każdym towarzystwie mają nieco inną cenę, a różnice sięgają kilkuset złotych w skali roku. Porównywarka pomoże ci znaleźć atrakcyjną cenową i dopasowaną do twoich potrzeb polisę, którą będziesz mógł od razu wykupić, opłacając składkę w wybrany sposób. Ubezpieczenie nabyte przez Internet może zacząć działać nawet następnego dnia roboczego.

To warto wiedzieć

1. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym oznacza jej zakończenie bez zachowania okresu wypowiedzenia

2. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym, gdy lokal posiada wady, które zagrażają zdrowiu

3. Jeśli właściciel nieruchomości nie uzna wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym, sprawa może trafić na drogę sądową

4. Polisę mieszkaniową również można wypowiedzieć – najlepiej jednak w ciągu 30 dni od jej zakup

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie umowy najmu

 1. Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

  Wzór wypowiedzenia umowy najmu najlepiej pobrać z Internetu, ale tylko ze sprawdzonego źródła. Następnie należy uzupełnić go o wszystkie niezbędne dane, które powinny znajdować się w umowie najmu, którą chcemy wypowiedzieć. Należy też wskazać datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia, a także ręcznie podpisać dokument.

 2. Czy można rozwiązać umowę najmu mieszkania za porozumieniem stron?

  Tak, jeśli ani najemca, ani wynajmujący nie widzę przeciwskazań, umowę najmu mieszkania można rozwiązać za porozumieniem stron. Porozumienie powinno się sporządzić na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdej ze stron. Dokument powinien zawierać informacje, jakiej umowy dotyczy, kto jest jej stronami i kiedy umowa ma przestać obowiązywać.

 3. Czy jako najemca muszę mieć ubezpieczenie nieruchomości?

  Żadne przepisy nie narzucają takiego obowiązku, jednak ze względów praktycznych warto przynajmniej rozważyć wykupienie polisy mieszkaniowej dla wynajętej nieruchomości. W ten sposób można się zabezpieczyć finansowo przed szkodami na własnym mieniu oraz mieniu osób trzecich, w tym właściciela – potrzebne jest do tego OC w wariancie dla najemcy.

 4. Co grozi za zerwanie umowy najmu mieszkania przed czasem?

  W przypadku umowy najmu na czas określony, przedwczesne zerwanie jej dla najemcy może grozić np. utratą wpłaconej kaucji za lokal, a dla właściciela sprawą w sądzie (o ile najemca zdecyduje się na taki krok) i konsekwencjami finansowymi.

 5. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę najmu?

  W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o tym, żeby wypowiedzenie było prawidłowe pod względem formalnym oraz zawierało wszystkie niezbędne informacje. Konieczne jest również dostarczenie wypowiedzenia w formie pisemnej drugiej stronie, osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Odbiór dokumentu druga strona powinna pokwitować.

 6. Czy można wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym?

  Owszem, można wypowiedzieć umowę najmu nieruchomości w trybie natychmiastowym, jednak żeby takie działanie miało moc prawną, muszą zajść konkretne, opisane w kodeksie cywilnym okoliczności, np. zatajone istotne wady nieruchomości, korzystanie z lokalu przez najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem czy brak płatności czynszu przez co najmniej dwa okresy płatnicze.

 7. W jakim czasie można wypowiedzieć umowę najmu?

  Jeśli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a czynsz był opłacany co miesiąc, umowę najmu można wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku umowy na czas oznaczony, warunki i terminy wypowiedzenia powinny być opisane w jej treści. Natychmiastowe wypowiedzenie możliwe jest tylko przy okolicznościach opisanych w kodeksie cywilnym. Alternatywną opcją dla wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co zawsze jest możliwe, o ile obie strony mają ku temu wolę.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.